Bent u al EED proof?

Wat is EED? 

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn vastgesteld (ook wel EED genoemd). Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager energieverbruik in 2020 helpen realiseren.

Een van de verplichtingen uit de richtlijn is dat grote ondernemingen en instellingen een energie-audit moeten uitvoeren. De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruiksprofiel van uw instelling, om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te kwantificeren en verslag uit te brengen over de resultaten. De vier aandachtsgebieden binnen de audit zijn: Processen, Installaties, Gebouwen en Vervoer. Voor deze eerste aan te leveren energie-audit moeten alle energiebesparende maatregelen inzichtelijk worden gemaakt met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Geschreven door
Lucien Daas
Adviseur

Is de EED op uw instelling van toepassing?

De energie-audit is van toepassing op instellingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen. Alle instellingen die hieraan voldoen moesten reeds op 5 december 2015 de energie-audit hebben uitgevoerd. Uitstel van een aantal maanden was mogelijk en diverse instellingen hebben hier gebruik van gemaakt. Als de audit niet tijdig is aangeleverd zal de overheid uiteindelijk contact opnemen en in overleg treden. In het uiterste geval kan de overheid (financiële) sancties opleggen als instellingen in gebreke blijven.

Quick scan

Als u op dit gebied onverhoopt nog geen actie heeft genomen is het zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen of uw instelling wel of niet moet voldoen aan de auditverplichting. Zo kan het zijn dat u al duurzaam werkt en de methode ‘milieuthermometer zorg’ toepast. Dan mag de milieuthermometer gezien worden als een vervanger voor de energie-audit.

Als u echter wel aan de auditverplichting moet voldoen zijn er mogelijk ook vereenvoudigingsregels voorhanden. Zo mogen, onder bepaalde voorwaarden, clusters van kleinere gebouwen samengevat en middels steekproeven worden ge-audit. Middels een quickscan kan snel en tegen lage kosten inzicht worden verkregen of uw instelling onder de richtlijn valt en zo ja, welke te bewandelen weg voor uw instelling het meest optimaal is.

Stroomlijnen bedrijfsvoering

De auditverplichting moet u niet zien als ‘nog meer papierwerk’ maar eerder als een kans om uw gehele bedrijfsvoering, huisvesting en (energie)kosten te stroomlijnen. 

Binnen de energie-audit komen veel gegevens samen die u vaker toch al voorhanden heeft binnen verschillende automatiseringsgegevens en/of huisvestingsonderzoeken zoals het strategisch vastgoedplan, onderhoudsplannen, onderhouds- en vervoerscontracten.

Veel van de te nemen energiemaatregelen hangen samen met uw dagelijkse bedrijfsvoering. Als bijvoorbeeld uit de energie-audit komt dat een betere afstelling van de CV- en/of luchtbehandelingsinstallatie energie bespaart, is het slim dit gelijk in te passen met de eerstvolgende jaarlijkse onderhoudsbeurt van deze installaties. Dan hoeven dit soort maatregelen niet gepaard te gaan met extra kosten. Met de energie-audit wordt ook vooraf berekend wat de potentiële besparing op de energiekosten is. Met het te besparen geld zijn veel van de te nemen maatregelen ook te bekostigen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze regeling dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze adviseur Lucien Daas.