Nieuwbouw IKC De Wisselaar - Breda

Installatieadvies

De ambitie van het schoolbestuur bij dit project was een energiezuinig, toekomstbestendig en flexibel schoolgebouw. Daarnaast was de nadrukkelijke wens om de onderwijsvisie te wijzigen door niet meer te kiezen voor traditionele gesloten klaslokalen. De nieuwe school heeft een open karakter; veel open ruimten die met elkaar in verbinding staan om toekomstgericht onderwijs te kunnen geven. De klaslokalen hebben geen deuren en een beperkt aantal dichte wanden, waardoor er een open leeromgeving is ontstaan. 

Breedsaam is de initiatiefnemer en onze opdrachtgever voor dit project. Zij zijn een coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda en dragen bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat.

Met deze achterliggende gedachte zijn zij dit project opgestart. De vervangende huisvesting is bestemd voor KBS De Wisselaar, peuteropvang ’t Kuikenhof en bso Tiktak. Het oude onderwijsgebouw is volledig gesloopt.  

Het nieuwe IKC De Wisselaar bestaat uit tien klaslokalen (open structuur), één peuteropvanggroep, een centraal hart (aula), een speellokaal, diverse ondersteunende kantoor- en vergaderruimten en een gymzaal. Ook heeft het gebouw voldoende flexibiliteit bij groei of krimp van het aantal gebouwgebruikers.

Al in een vroegtijdig stadium zijn alle wensen en eisen geinventariseerd en doorgesproken in diverse werkgroepen. De output hiervan is door ons vertaald in diverse installatieconcepten die hierbij aansluiten. Deze installatieconcepten zijn verwerkt in een variantenstudie waarbij gekeken is naar zowel de investering als de exploitatie gedurende de levensduur van 30 á 40 jaar. Middels een Multi Criteria Analyse (MCA) is inzichtelijk gemaakt wat de voor- en nadelen zijn van de installatieconcepten op gebied van technische haalbaarheid, economische haalbaarheid, duurzaamheid en comfort.

Warmte- & koudevraag worden tot een minimum gereduceerd door rekening te houden met de externe warmtelasten en bezetting van het gebouw. Het bouwkundig ontwerp en bouwfysische gebouweigenschappen sluiten hierbij aan en dragen bij aan een duurzaam totaal. Daarbij is er gekeken naar de positionering en hoeveelheid van het glas, worden koudebruggen zo veel als mogelijk voorkomen, en is het verliesoppervlakte geminimaliseerd door een compact bouwkundig ontwerp.

De school is voorzien van een omkeerbare buitenluchtwarmtepomp die voorziet in de benodigde warmte en koude. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning en vraagsturing op basis van CO2 draagt bij aan een gezonde werk- en leeromgeving.
Daarnaast is het gebouw voorzien van een energiezuinig verlichtingsconcept met daglichtafhankelijke regeling. Het gehele verlichtingsconcept is volledig in led uitgevoerd.
Tevens zijn de voorbereidingen getroffen om het beschikbare dakoppervlak in te zetten voor het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee is een energieneutrale school haalbaar.
Een van de bijzonderheden bij dit project is de mogelijkheid voor het realiseren van een groene en educatieve daktuin.

Soortgelijke cases

Relevante projecten

 • Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem
  Nieuwbouw IKC De Klimboom - Arnhem

  De nieuwe school "Intern Kind Centrum (IKC) De Klimboom" is gevestigd aan het Breezandpad in Arnhem. Het nieuwe kindcentrum bestaat uit een basisschool met modern, toekomstgericht onderwijs, Peutergroep de Wildebras (SPA) en buitenschoolse opvang Het Ruimteschip (SKAR). De school ligt naast het nieuwe gebouw van Basisschool De Kringloop. Deze twee scholen zijn met elkaar verbonden.

 • Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven
  Nieuwbouw Spilcentrum Spaaihoeve - Eindhoven

  Kinderen moeten de ruimte krijgen om in hun eigen tempo en op hun eigen manier te ontdekken, leren en groeien. Dat is de filosofie achter de nieuwbouw van spilcentrum Spaaihoeve in Eindhoven. Een allesverwoestende brand bracht de nieuwbouwplannen van deze Jenaplanschool in een stroomversnelling. De school moest letterlijk alles achter zich laten. Dat schiep – hoe vreemd het ook klinkt – alle ruimte om opnieuw te beginnen. Medewerkers, ouders en kinderen dachten samen na over hun ideale schoolgebouw. En dat is er eentje zonder klaslokalen!

   

 • Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum
  Nieuwbouw IKC Villa Vrolik - Hilversum

  Het Integraal Kind Centrum (IKC) is een samenwerkingsverband van Stip Hilversum en Bink kinderopvang. Villa Lorentz, een nevenvestiging van de Lorentzschool, peuteropvang Steintje en buitenschoolse opvanglocatie Einstein zijn samen verder gegaan in dit nieuwe gebouw onder de naar Villa Vrolik. Op deze manier kunnen beide organisaties een sluitend aanbod van onderwijs en opvang bieden.